Hopp til hovedinnhold

Domkirkeruinene i miniatyr

Hamar domkirkemodell på Olavsjubileet i 1930.

 • Modell av domkirkeruinen på Hamar, med søylerekka og koret
  1/1
  Geir Ove Andreassen / Anno Domkirkeodden

Tekst: Kristian Reinfjord
Foto: Geir Ove Andreassen

Samlingsforvaltning og magasinarbeid er en viktig del av museumshverdagen. På Domkirkeodden gjør kulturhistorisk seksjon i 2018 en gjennomgang av gjenstandsmagasinet i Storhamarlåven. Her finnes om lag 50 000 objekter som forteller rikt om Hedmarkens kulturhistorie fra eldre steinalder, via middelalder, til og med 1900-tallet. For en god samlingsforvaltning må museet vite hva de allerede har i samlingene, og hva Domkirkeodden faktisk skal samle på. Gjenstandene danner grunnlaget for museets virksomhet, både med tanke på forskning og formidling. Som regionmuseum for Hedmarken bør Domkirkeodden samle på objekter med tilknytning til sin region, som forteller historier om Hedmarkens kulturhistorie. I tillegg er museets egen historie viktig, og en rekke objekter knytter seg direkte til denne. Ett interessant objekt i så måte er en eldre gipsmodell av Hamar domkirkeruin fra 1930 (OF 4953).

Modell av domkirkeruinene

Gipsmodellen av domkirkeruinene (b 81 cm, l 121 cm, h 30 cm) ble bygget i 1930 til det store Olavsjubileet i Trondheim som del av en historisk utstilling. Modellen viser ruinen innenfor kirkegårdsmurene på et grønt landskap. Gipsen er malt, ruinene i grått og vegetasjonen i grønnyanser. Det var et mål at modellen skulle være så lik originalen som mulig, kun i mindre målestokk, og arkitekt Gerhard Fischer gjorde en grundig oppmåling og fotodokumentasjon av domkirken i forkant. Ruinen presenteres slik den fremsto i 1930. Her vises murverket, hvor blant annet forskjell mellom romansk- og gotisk byggeteknikk er lesbar. De ulike bygningsdeler og rom vises tydelig og modellen kan være et godt pedagogisk verktøy i formidling av objektet.

 • Modell av domkirkeruinen på Hamar, sett ovenfra, med koret og sakristier, hovedskip og søylerekka.
  1/4
  Geir Ove Andreassen / Anno Domkirkeodden
 • Modell av domkirkeruinen på Hamar.
  2/4
  Geir Ove Andreassen / Anno Domkirkeodden
 • Modell av domkirkeruinen på Hamar, sett ovenfra med fokus på koret og sakristiene.
  3/4
  Geir Ove Andreassen / Anno Domkirkeodden
 • Modell av domkirkeruinen på Hamar.
  4/4
  Geir Ove Andreassen / Anno Domkirkeodden

Som resultat av oppmålingen ble det igangsatt restaureringsarbeider av murene i 1935, da Fischer avdekket store skader på ruinen. For finansiering av gipsmodellen ble det samlet inn penger lokalt og det ble gjort oppslag. Her heter det blant annet:
«I forbindelse med Olavsjubileet 1930 skal der i Trondhjem holdes en historisk utstilling for det hele land. Hedemarksbygdene er så heldig i domkirkeruinene å være i besiddelse av et verdifullt minne fra middelalderen – et minne vi føler oss forpliktet til å verne om. I følge sakkyndige utsagn vil en modell av ruinene med tilstøtende terreng egne sig utmerket for utstillingen. Men hertil trengs 200 kroner. Vi føler det både som en rett og en plikt for Hedemarksbygdene med stiftsstaden å delta i denne utstilling sammen med en rekke av landets øvrige bygder samtidig som vi anser det ønskelig å skaffe tilveie en sådan modell til varig minne for efterslekten om domkirkeruinene med tilstøtende terreng i sin nuværende skikkelse».

Modellen nevnes ikke i museets årsberetninger, men er oppført i protokollen for 1931 som: «modell av domkirkeruinen av Gerhard Fischer», anført som gave. Gipsmodellen av Hamar domkirke ble laget for utstilling til Olavsjubileet i Trondheim.

Olavsjubileet i Trondheim i 1930

 • Plakat som viser en stilisert Olav den Hellige, utgitt til Olavsjubileet i Trondheim i 1930.

Olavsjubileet var en 900-årsmarkering for slaget på Stiklestad i 1030 hvor Olav Haraldsson, senere Den hellige, falt. Hendelsen førte til kristningen av Norge og ble ansett som «et vendepunkt i vaar gamle historie», som skulle gjøres til et kirkelig og nasjonalt minneår for hele Norge. Som del av jubileet ble det besluttet å opprette en historisk utstilling med minner som knyttet seg til Olavs store gjerning. Primært skulle utstillingen vise Olavsfremstillinger med de historiske samlingene i Vitenskapsmuseet som utgangspunkt. Men for å dekke hele landet ble det besluttet å anskaffe kopier av gjenstander og låne inn originaler. Likedan bilder eller modeller av kirker, slik som domkirken på Hamar, rundt om i landet skulle innhentes. Prosjektet var svært ambisiøst, og Erkebispegården ble blant annet innviet som rikshistorisk minnehall. Modellen av Hamar domkirke inngikk i Norsk historisk bymodellutstilling med Gerhard Fischer som konsulent. Utstillingen ble montert i Vitenskapsmuseet. I oversikten over utstillere og utlånere står ikke Opplandske folkemuseum oppført. Nærmeste mulige utstiller, og antagelig daværende eier av modellen, var Hedmarkavdelingen av Fortidsminneforeningen, som da var lokalisert på Hamar. Modellen ble utviklet av en privat komité med statsarkivar G. E. Christiansen som formann, og senere gitt til Domkirkeodden.

På Hamar har vi også modeller av Hamar i middelalderen, bispeborgen, Hamar domkirke i gotisk utforming, en modell av vernebygget og Sverre Fehns tidligere modeller av Storhamarlåven.

Litteratur for videre lesning:

Nidaros og Stiklestad. Olavsjubileet 1930 minneskrift, redigert av Olaf Kolsrud, Norvegia Sacra X, Steenerske forlag, Oslo